نام پروژه: دیوار حائل اتحاد دوم
تاریخ انجام: اردیبهشت 1398
محل پروژه: تهران خیابان اتحاد
مساحت پروژه ( مترمربع ): 150

کارفرما جناب مهندس ذوالفقاری

اجرای دیوار حائل دوطرفه و یکطرفه

مدت زمان اجرای پروژه:

15

روز

دیوار حائل اتحاد دوم

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.