نام پروژه: دیوار حائل اتحاد دوم
تاریخ انجام: اردیبهشت 1398
محل پروژه: تهران خیابان اتحاد
مساحت پروژه ( مترمربع ): 150
مدت زمان اجرای پروژه: 15روز

دیوار حائل اتحاد دوم

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.