مش میلگرد

طبق استاندارد 8133 ایران،بافت هندسی از میلگردهای طولی و عرضی که با زوایای قائم نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند مش یا شبکه های میلگردی می نامند و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش شده اند . در تولید شبکه های میلگردی برای جلوگیری از کاهش سطح مقطع میلگرد می بایست از روش جوشکاری مقاومتی (نقطه جوش) استفاده کرد .

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.