نام پروژه: پروژه اتحاد دوم
تاریخ اجرا: خرداد 98
محل اجرا: تهران (اتحاد)
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
مدت زمان اجرای پروژه: 15روز
شرح پروژه: کارفرما مهندس ذوالفقاری

پروژه اتحاد دوم

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.