نام پروژه: پروژه دیوار برشی تابا الکتریک
تاریخ انجام: بهار و تابستان 1398
محل پروژه: تهران، اتحاد
نوع پروژه: اجرا
مساحت پروژه ( مترمربع ): 2000

کارفرما شرکت تابا الکتریک، اجرای دیوار برشی دو طرفه در 5 طبقه، متراژ قالب بندی هر طبقه 800 مترمربع بصورت یکجا

مدت زمان اجرای پروژه:

4

ماه

پروژه دیوار برشی تابا الکتریک

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.