نام پروژه: پروژه دیوار برشی تابا الکتریک
تاریخ انجام: بهار و تابستان 1398
محل پروژه: تهران، اتحاد
نوع پروژه: اجرا
مساحت پروژه ( مترمربع ): 2000
مدت زمان اجرای پروژه: 4ماه

پروژه دیوار برشی تابا الکتریک

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.